(Source: ohhellokelsey, via inhalefears)

saepphire:

fleurilia:

wildbambi:

Khaleesi & Jon Snow 

Jon snow knows nuthin

(via vodkacupcakes)

Timestamp: 1411063450

saepphire:

fleurilia:

wildbambi:

Khaleesi & Jon Snow 

Jon snow knows nuthin

(via vodkacupcakes)

irisnectar:

Ceramic cactus teapot by L’officina on Etsy

(via monochromenoir)

Timestamp: 1411063008

irisnectar:

Ceramic cactus teapot by L’officina on Etsy

(via monochromenoir)